VOTRA
VOTRA | Creative Agency
ログイン する
2
人が応援中
サービスについて
スタートアップ情報
投資情報
ニュース
0
メンバー
1
サポーター
2

スタートアップ情報

創業者
Nishibayashi Yoshinori
ローンチ
2008年12月25日
資本金
1.5 百万円
会社名
情報がありません

サービスのターゲット